Environmentální politika

Firma DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. se zavázala k ochraně a tvorbě životního prostředí v oblastech svých hlavních činností a přijala odpovědnost za dopady těchto činností na životní prostředí. Vedení nese celkovou odpovědnost za environmentální politiku organizace.

Firma dodržuje právní i jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, které se vztahují k jejím činnostem, jako základní požadavek účinného systému environmentálního managementu. Přístup společnosti k ochraně životního prostředí spočívá v pochopení a uvědomění si vlastních environmentálních odpovědností každého zaměstnance při každodenní prácI, že životní prostředí budou preventivně chránit a neustále zlepšovat v souladu s principy udržitelného vývoje společnosti.

K naplnění výše uvedeného přístupu se společnost zavázala:

  • Dodržovat příslušné právní a jiné požadavky, kterým podléhá její činnost a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
  • Snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů (materiálu, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tím, kde je to možné, analyzovat, vyhodnocovat a zlepšovat tyto procesy
  • Přednostně využívat ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby, uplatňovat ekologická kritéria při výběru dodavatelů
  • Vyvíjet výrobky s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí, kde je to možné, nahrazovat nevyhovující zařízení novými zařízeními, šetrnějšími k životnímu prostředí
  • Zvyšovat a prohlubovat environmentální povědomí mezi zaměstnanci firmy
  • Při výběru dodavatelů zohledňovat jejich vztah k životnímu prostředí
  • Komunikovat a spolupracovat s orgány veřejné správy, odbornou veřejností a dalším zainteresovanými stranami v otázkách ochrany životního prostředí, přijímat jejich podněty
  • Vyhodnocovat svůj environmentální profil ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším environmentálním kritériím.

K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci firmy, kteří současně odpovídají za jejich dodržování a naplňování na ně navazujících environmentálních cílů.