POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

Vedení společnosti DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. vydalo tuto politiku řízení kvality v souladu s požadavky systémových norem, aby před svými zaměstnanci, zákazníky, partnery, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami deklarovalo jím uznávané a prosazované hodnoty a zásady:

  • Odbornost a profesionální přístup v činnosti společnosti
  • Otevřenost požadavkům a potřebám zainteresovaných stran
  • Včasné reagování na změny legislativy a důsledné naplňování zákonných požadavků v činnosti společnosti
  • Být důvěryhodným a spolehlivým partnerem zainteresovaných stran
  • Trvale usilovat o udržitelný rozvoj společnosti poskytováním kvalitních služeb, péčí o ochranu životního prostředí a zapojovat se do aktivit v oblasti společenské odpovědnosti

Tyto hodnoty a zásady staví vedení společnosti na dlouholeté úspěšné tradici, zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců při poskytování služeb.

Vydaná politika kvality deklaruje:

Ve směru k zákazníkům:

Profesionálně a ve shodě se zákonnými požadavky a zavedenými pravidly naplňovat smluvní závazky, potřeby a očekávání zákazníků. Poskytovat služby s maximální efektivitou v poměru cena/kvalita jak pro zákazníka, tak pro společnosti. Zajistit maximální míru odpovědnosti za ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při poskytování služeb. Chránit majetek zákazníka

Ve směru interních záležitostí:

Úspěšný rozvoj společností musí být založen na jasném stanovení a vyžadování osobní odpovědnosti a vymezení pravomocí k plnění příslušných rolí managementu. Pro zvyšování výkonnosti společnosti soustavně získávat v maximální míře podporu a úsilí všech zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury v kontextu požadavků systémových norem.

Ve směru k zaměstnancům:

Posilovat princip hrdosti zaměstnanců na společenskou prospěšnosti poskytovaných služeb a princip individuální odpovědnosti za odvedení kvalitní práce. Ctít a uplatňovat zásadu osobního příkladu, týmové práce a kolegiality. Zajistit zaměstnancům možnosti udržování a zvyšování kvalifikace, spravedlivé oceňování pracovních výsledků. Poskytovat zaměstnancům pomoc při tíživých osobních a životních situacích.

Ve směru k partnerům, dodavatelům a jiným zainteresovaným stranám:

Uplatňovat vůči svým partnerům princip loajality, spolehlivosti a vzájemné výhodnosti spolupráce. Při výběru dodavatele uplatňovat princip objektivity, otevřenosti, náročnosti a individuálního přístupu. Vyžadovat garance plnění zákonných požadavků, spolehlivosti a transparentnosti cenové politiky ve smyslu vzájemné výhodnosti. Aktivně spolupracovat s orgány státní a veřejné správy v rámci plnění zákonných požadavků vztahujících se k činnosti společností. Podporovat a prosazovat uplatňování všech opatření, které vedou ke zlepšování tržního prostředí, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně informací. Aktivně se zapojovat do společensky prospěšných aktivit a uvolňovat zdroje na jejich úspěšný průběh.

Vedení společnosti politiku pravidelně přezkoumává tak, aby odrážela společenský vývoj, aktuální právní prostředí, trendy v oblasti služeb i aktuální standardy systémových norem a byla vhodná pro udržitelný rozvoj společnosti. Politika je předkládána a vysvětlována všem zaměstnancům.